Media-alan täydennyskoulutus

Esimerkkejä koulutuksista

Typografia graafisessa suunnittelutyössä – verkkototeutus (3 op)

Koulutuksessa perehdytään tekstin typografiseen muotoiluun eri tavoin sekä typografian sanastoon ja peruskäsitteisiin. Opitaan soveltamaan typografisia kontrasteja ja taittotypografiaa omassa graafisessa suunnittelutyössä. Koulutuksessa perehdytään typografian historiaan, typografian käyttöön eri mediatyypeissä, typografian tekniikkaan, taittotypografiaan sekä erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen käyttöön graafisen tuotteen ulkoasussa.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opiskelumateriaalia ja suoritetaan typografiaan liittyviä graafisen suunnittelun tehtäviä. Tehtäväsuoritukset palautetaan opettajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi verkko-oppimisympäristöön.

Graafisen alan sommittelu ja värioppi, verkkototeutus (3 op)

Koulutuksessa perehdytään väriopin ja sommittelun ilmiöihin sekä värien vuorovaikutuksen ja sommittelun hyödyntämiseen graafisessa suunnittelussa. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa soveltaa väreihin ja sommitteluun liittyviä ilmiöitä omassa suunnittelussaan. Opintojaksolla perehdytään erilaisten graafisen alan suunnittelutehtävien kautta värin ja sommittelun mahdollisuuksiin visuaaliseen käyttöön graafisen tuotteen ulkoasussa.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opiskelumateriaalia ja suoritetaan annettuja graafisen suunnittelun tehtäviä. Tehtäväsuoritukset palautetaan opettajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi verkko-oppimisympäristöön.

Graafisen alan tyylit, verkkototeutus (3 op)

Koulutuksessa perehdytään eri vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana vallalla olleisiin erilaisiin graafisiin tyyleihin, jotka ovat usein olleet sidoksissa niin kuvataiteeseen kuin muotoiluun ja arkkitehtuuriin. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa imitoida erilaisia graafisen alan historiallisia tyylejä omassa graafisessa suunnittelussaan. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin graafisen alan tyyleihin suunnittelutehtävien kautta  ja tavoitteena on saada ymmärrys graafisten tyylien historiasta ja taidot erilaisten aikakausien tyylien käyttämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-opiskelumateriaalia ja suoritetaan annettuja graafisen suunnittelun tehtäviä.  Tehtäväsuoritukset palautetaan opettajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi verkko-oppimisympäristöön.

Taitto-ohjelmat (3 op)

Koulutuksessa perehdytään painettujen ja sähköisten julkaisujen tekemiseen. Työvälineenä on pääosin InDesign-taitto-ohjelma, jolla voi tehdä sekä painojulkaisuja, sähköisiä dokumentteja että tablet-julkaisuja. Julkaisun valmistamisessa perehdytään erityisesti tekstin taiton erityisvaatimuksiin. Painotuotteiden osalta perehdytään erikokoisten ja -muotoisten painotuotteiden valmistamiseen ja ulkoasusuunnitteluun.

Koulutuksessa käydään läpi kirjojen ja lehtien erikoisvaatimukset. Sähköisessä julkaisemisessa perehdytään multimediaominaisuuksilla laajennetun lehtijulkaisun tekemiseen.

Julkaisujärjestelmät (3 op)

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää verkkojulkaisemisessa käytettyjen julkaisujärjestelmien perusidean ja osaa soveltaa jotakin julkaisujärjestelmää viestintäkanavana. Koulutuksessa perehdytään eri julkaisujärjestelmiin ja blogeihin, sosiaalisen median yleisiin työkaluihin ja harjoitellaan erilaisten viestintäsisältöjen laatimista edellä mainituilla tekniikoilla.

Sosiaalinen media ja viestintä (3 op)

Koulutuksessa käydään läpi, miten viestintä eri alojen sosiaalisen median palveluissa kannattaa toteuttaa. Miten eri palveluissa kannattaa viestiä, millaisia kohderyhmiä niillä tavoittaa, mitä tulee ottaa huomioon ja miten käyttäjät saa parhaiten sitoutettua ym.

Dramaturgia työelämän työkaluna/Työprosessin dramaturgia (3 op)

Koulutuksessa konsultoidaan työyhteisön toimintatapoja ja/tai prosesseja tarkastelemalla niitä dramaturgisten työkalujen avulla.

Dramaturgia on jäsentämisen taitoa. Se perustuu kirkkaaseen havainnointiin ihmisyksilön ja –ryhmien toiminnasta ja on aina ratkaisukeskeistä. Sen käsitteistöä voi mainiosti soveltaa kaikenlaiseen prosessinomaiseen, ihmisten väliseen toimintaan. Dramatugisten työkalujen, uuden näkökulman ja arkiterminologiasta poikkeavan käsitteistön kautta esimerkiksi työtiimeille voidaan tehdä näkyväksi heidän omia työnkuviansa ja -tapojansa. Avoin ja luottamukseen perustuva ulkopuolisen asiantuntijan vetämä tarkastelu voimaannuttaa tiimiä ja yhdistää sen jäseniä.

Yhteystiedot

Anne Prepula
Palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko media-alan asiantuntijapalveluita? Lue lisää!