Johtaminen ja työhyvinvointi

 

Esimiehille ja johdolle sekä työyhteisöille suunnattujen valmennustemme avulla edistät esimies- ja johtamistaitoja sekä työyhteisön työhyvinvointia ja lisäät työn tuottavuutta. Osa sopii esimerkiksi TYKY-päivän ohjelmaksi. Ota yhteyttä - rakennetaan yhdessä organisaatiollenne sopiva koulutuskokonaisuus!

Tutustu koulutusesimerkkeihin ja pyydä tarjous.

Uudistuvat esimies- ja johtamistaidot

Millaisia arjen haasteita kohtaat esimiestyössäsi ja miten ne voitaisiin ratkaista yhdessä? Miten hiljainen tieto saadaan koko työyhteisön voimavaraksi?
Valmennuksessa tuetaan esimiehiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johtamistaidot paranevat ja he rohkenevat uudistaa johtamiskäytänteitään - työhyvinvointi lisääntyy ja työn organisointi paranee. Esimiehenä saat valmiuksia hallita paremmin esimiestyön ja johtamisen arjen haasteita ja saat työkaluja työyhteisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

Valitse organisaatiosi esimies- ja johtamistyön kehittämiseen sopivat teemat.
>> Itsensä johtaminen
>> Esimiehen roolit ja velvollisuudet
>> Muutosjohtaminen
>> Haastavat tilanteet esimiestyössä
>> Valmentava johtaminen
>> Osaamisen johtaminen
>> Moninaisuuden johtaminen
>> Ennakoiva johtamistyöskentely
>> Kestävä johtaminen
>> Työhyvinvoinnin johtaminen
>> Digijohtaminen ja etäjohtaminen

Valmennuksessa käsitellään osallistujien esiin nostamia asioita vertaismentoroinnin ja ratkaisukeskeisen valmentamisen keinoin. Keskeisenä ytimenä dialogi valmennuksen ja käytännön tekemisen välillä. Menetelmät soveltuvat mm. kehittämisprojekteihin, organisaatiomuutoksiin, strategian suunnitteluun ja jalkauttamiseen sekä organisaation haasteellisten tilanteiden ratkaisuun.

Valmennus kestää n. 2 - 12 kk, riippuen valmennusteemojen määrästä.

>>  Tutustu valmennukseen

Erilaisuudesta voimavaroiksi -valmennus

Miten arjessa ilmeneviä muutoksia voitaisiin käsitellä yhdessä, vahvuutemme ja erilaisuutemme tunnistaen. Miten ymmärtää erilaisuutta ja kääntää se voimavaraksi? Miten hyväksyä erilaisuus ja löytää yhteiset toimintatavat? Esimiehille suunnattu valmennus, joka kehittää valmiuksia erilaisuuden/moninaisuuden johtamisessa. Käsiteltävinä teemoina:

>> Erilaisuuden ymmärtäminen; luontaiset taipumukset, toiminta- ja oppimistyylit
>> Iän ja elämän vaiheiden ja tarpeiden merkitys
>> Itsetuntemus - minä esimiehenä
>> Erilaisuuden johtaminen strategian näkökulmasta
>> Erilaisuus vahvuutena ja potentiaalina sekä sen tunnistaminen
>> Vuorovaikutuksen parantaminen; valmentajuus, motivointi, ratkaisukeskeisyys, osallisuus ja osallistavat toimintatavat

Työskentelymuoto on kaikkien osallisuuteen, toiminnallisuuteen, kokemusten jakamiseen ja dialogiseen työskentelyyn pohjautuva. Valmennuksen tarkemmat sisällöt sovitaan esimiesryhmän kanssa yhdessä. Teemat kiinnittyvät työhyvinvoinnin ja erilaisuus/moninaisuusosaamisen kysymyksiin.
Valmennuksen kesto 2 pv.

Otetaan puheeksi - haastavat tilanteet esimiestyössä

Miten ottaa vaikeita asioita puheeksi? Valmennus vahvistaa esimiehen valmiuksia tunnistaa puuttumista edellyttäviä ristiriitatilanteita ja häiriöitä työyhteisöissä sekä ottaa vaikeita asioita puheeksi. Valmennuksessa harjoitellaan puheeksi ottamista ja ristiriitatilanteiden käsittelyä simulaatio-oppimisympäristössä erilaisten case -harjoitusten avulla. Valmennus on osallistavaa ja vuorovaikutteista, johon sisältyy lisäksi teoreettista osuutta. Valmennuksen kesto 2 - 3 pv

Vuorovaikutuksella tuloksiin -valmennus

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä ja olennainen tulevaisuuden työelämätaito. Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan kehittyä työyhteisönä tai tiiminä ja kehittää toimintaa tuloksellisempaan suuntaan. Tiimeissä tehdään työtä yhdessä ja avoin, luottamuksellinen vuorovaikutus edistävät tuloksien saavuttamista. Yhteisöllinen ilmapiiri edistää aktiivista vuorovaikutusta. Kasvata positiivista energiaa mahdollistamalla kohtaamisia, keskustelua ja kokemusten jakamista. Käsiteltävinä teemoina:

>> Yhdessä tekemisen valmiudet ja työtavat
>> Vuorovaikutus, luottamus ja avoimuus tiimissä/työyhteisössä/asiakastyössä
>> Yhteisöllisyys ja ilmapiiri, osallistuminen ja osallistaminen
>> Kohtaamispaikat, tietoinen kohtaaminen ja –kuuntelu
>> Itsetuntemus ja tunne-, tilanne ja tietoisuustaidot
>> Virtuaalinen vuorovaikutus

Valmennuksen kesto 1 - 2 pv

Konfliktit työyhteisössä – päämääränä työnilo ja toimiva työyhteisö

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella konfliktitilanteita työelämässä. Koulutuksen sisältö kytkeytyy konkreettisesti työyhteisöjen toimintaan.

>> Konfliktin synty ja eläminen
>> Haasteellisen konfliktintilanteen kohtaaminen
>> Huumorin monisäikeiset vuorovaikutusprosessit huumoritutkimuksen pohjalta

Valmennuksen kesto 4 - 6 h

Työnilo – näkymätön näkyväksi keskinäistä huumoria ymmärtämällä

Tavoitteena on, että opit suhteuttamaan toimintaasi paremmin työpaikalla. Saat uudenlaisia tapoja tarkastella voimavarojasi ja työniloa - saat tekemiseesi iloa. Koulutuksen sisältö huumoritutkimusten pohjalta:

>> miten työntekijänä käytät huumoria työpaikalla
>> miten huumorin käytöllä rakennat ja ylläpidät suhteita työkaveriin
>> miten säätelet huumorilla keskinäisiä välejä ja työyhteisön rajoja
>> mikä merkitys huumorilla on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
>> miten tasapainotat tunteita ja työssäjaksamista huumorilla työpaikalla?

Valmennuksen kesto 4 - 6 h

Työhyvinvointia istumatyöntekijöille

Tietoa ja vinkkejä istumatyöntekijöille. Mitä tapahtuu lihaksissamme, miten huomioimme ergonomian työssämme ja miten voimme huolehtia riittävästä liikunnasta työpäivän aikana. Kesto 2–4 h.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on käynnistää työhyvinvoinnin kehittämisprosesseja ja edistää yhteistyötä työpaikoilla. Koulutus tarjoaa vinkkejä ja välineitä työyhteisön ja oman työhyvinvoinnin edistämiseen. Koulutus on tarkoitettu esimiehille, henkilöstölle, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle sekä kaikille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.
Koulutuksen kesto 8 h

Moninaisuudesta voimaa! - työyhteisövalmennus

Työhyvinvointia ja työn tuottavuutta edistävä valmennus työyhteisöille. Työyhteisön moninaisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen on yhteisöllisyyden perusta. Yhteisöllisyys puolestaan lisää työhyvinvointia ja oppimista ja työn iloa. Työyhteisöille tarkoitetussa valmennuksessa lähdetään tutkimaan yhteisöllisyyden ja työn ilon edellytyksiä ja mahdollisia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.Tavoitteena on, että

>> työntekijät osaavat hyödyntää työyhteisönsä moninaisuutta oman työnsä voimavarana
>> vuorovaikutustaidot työyhteisössä jalostuvat ja viestintä työntekijöiden välillä tehostuu
>> työyhteisön yhteinen arvopohja selkiytyy
>> työntekijät virittyvät oman työnsä kehittämiseen.

Valmennuksen kesto 6 h

Työnohjauspalvelu

Työnohjaus on omaan työhön, työskentelyyn ja/tai työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten sekä tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on myös työn ja työskentelyn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jonka tarkoituksena on tukea ohjattavaa kehittymään ja jaksamaan työssään.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä tai työyhteisöohjauksena. Työnohjauksessa keskeistä on vuorovaikutus ohjattavan ja ohjaajan välillä, sekä sen tavoitteet, jotka sovitaan yhdessä siihen osallistuvien kansa ja joita tarkistetaan tarvittaessa. Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyhteisön kokemuksellinen oppimisen prosessi.

AVEKKI - toimintatapamalli (6-12h)

Koulutus on suunnattu henkilöstölle, joka kohtaa työssään haasteellisesti käyttäytyviä asiakkaita. Tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet AVEKKI-toimintatapamallin mukaiseen toimintaan: ennakointi, hallinta ja jälkiselvittely haasteellisissa asiakastilanteissa.

 

Yhteystiedot

Anne Prepula, palveluliiketoiminnan koordinaattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 3119167


>> Jos et löydä sopivaa koulutusta, räätälöimme koulutuksen sinulle tarpeesi mukaan. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.!

>> Tutustu myös muuhun täydennyskoulutustarjontaamme.

>> Tarvitsetko työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluita? Lue lisää!